Consulteu aquí les bases del concurs de Facebook "Somio amb un restaurant a Corbières Minervois", presentat a la pàgina de Corbières Minervois Tourisme.

ARTICLE 1. ORGANITZACIÓ DEL JOC
L'associació del País Turístic de Corbières Minervois inscrita al Registre Nacional d'Associacions amb el número W113001566, amb la seu central situada al 24 boulevard Marx Dormoy, 11200 Lézignan-Corbières, organitza un joc CONCURS "Somio amb un Restau a Corbières Minervois" (aquí -després denominat "el Joc") del 19 de juliol de 2021 a Novembre 30 2021 (Escurçat fins al 10 de novembre de 2021 a causa de limitacions organitzatives). Aquest joc tindrà lloc exclusivament a la nostra pàgina de Facebook a la següent adreça: https://www.facebook.com/corbieresminervoistourisme
Aquesta operació no està organitzada ni patrocinada per Facebook, Google, Twitter, Apple o Microsoft.
Les dades personals recopilades en el context d’aquest joc estan destinades a l’associació organitzadora i no a Facebook, Google, Twitter, Apple o Microsoft.

ARTICLE 2. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
Aquest joc està obert a qualsevol persona física major d'edat, amb l'excepció dels membres del personal de l'associació, així com dels membres de la seva família. El sol fet de participar en aquest joc implica l’acceptació pura i senzilla, sense reserves, d’aquest reglament.


ARTICLE 3. ANUNCI DEL JOC
Aquesta competició s’anuncia en els següents suports:
- Pàgina de Facebook Corbières Minervois Tourism
- Butlletí de notícies

ARTICLE 4. PARTS INTERESSADES
Es pot guanyar un val regal per valor de 15 a 30 € en un dels nostres 74 restaurants associats (26 restaurants a l'estiu i 48 restaurants a l'hivern).
Els guanyadors (en endavant, "els guanyadors") no poden reclamar obtenir l'equivalent en efectiu del premi guanyat ni sol·licitar el seu canvi per altres béns o serveis. El premi és personal, no comercialitzable i no es pot atribuir ni transferir a un o més tercers.
La comunitat organitzadora no es fa responsable de l’ús o no de vals dels guanyadors. El val no cobreix despeses superiors a l'import que s'hi indica.

ARTICLE 5. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ AL JOC
Aquest joc és un concurs de sorteig que es fa exclusivament a Facebook a través de la url https://www.facebook.com/corbieresminervoistourisme en les dates indicades a l’article 1.
Per participar al Joc, el participant (en endavant, "el participant") ha de:
- Subscriviu-vos al comentari de la publicació dedicada al joc a Facebook
- Igual que la publicació dedicada al joc a Facebook
- Comparteix la publicació a Facebook

Només una entrada per llar (el mateix nom, la mateixa adreça). Qualsevol registre incomplet, fraudulent i / o que no compleixi aquestes regles i / o que contingui informació inexacta no es pot tenir en compte i invalidarà la participació. Qualsevol participant així desqualificat no podrà reclamar cap premi.
Aleshores, el país turístic de Corbières Minervois es reserva el dret de posar en joc el premi que se li hagi assignat indegudament i també es reserva el dret de realitzar les verificacions necessàries sobre la identitat i el domicili dels guanyadors. Qualsevol declaració falsa comporta automàticament l’eliminació del guanyador.
El joc està disponible a www.facebook.com, però en cap cas Facebook es farà responsable en cas de disputa relacionada amb el joc. Facebook no és ni l'organitzador ni el patrocinador de l'operació. Les dades personals recollides durant el joc estan destinades a l’empresa organitzadora d’acord amb l’article 12 d’aquest reglament.
Com que el joc és accessible des d’un telèfon mòbil (telèfon intel·ligent), Apple, Microsoft, Google o qualsevol altra plataforma d’aplicacions mòbils no seran responsables en cap cas en cas de disputa relacionada amb el joc.

ARTICLE 6. DETERMINACIÓ DELS GUANYADORS
Els 74 guanyadors es designaran de la següent manera: els 74 guanyadors del menjar es determinen aleatòriament mitjançant un sorteig dels participants registrats. Els 74 guanyadors es donaran a conèixer a la nostra pàgina de facebook Corbières Minervois Tourism
Si guanyes, un dels membres de l'equip de Pays Touristique Corbières Minervois es posarà en contacte amb tu mitjançant Messenger per enviar-te el val.

ARTICLE 7. PROCEDIMENTS PER A L’OBTENCIÓ DE LA DOTACIÓ
El procediment que permet als guanyadors rebre el seu premi és el següent:
Els guanyadors seran informats de la seva victòria a la nostra pàgina de Facebook Corbières Minervois Tourism el País Turístic de Corbières Minervois es posarà en contacte amb els guanyadors per missatge privat o per comentari!
El país turístic farà tot el possible per contactar amb els guanyadors. Tanmateix, si un dels guanyadors continua sent inabastable el 31 de desembre de 2021, es considerarà que aquest últim ha renunciat a la seva dotació.

ARTICLE 8. ACCEPTACIÓ DE LES NORMES I ACCÉS A LES NORMES
La participació en aquest joc implica l’acceptació plena i sense reserves d’aquestes regles. Qualsevol frau, intent de frau o incompliment d’aquesta normativa comportarà la desqualificació immediata i automàtica del seu autor: Le Pays Touristique Corbières Minervois es reserva el dret, si cal, d’iniciar un procediment judicial contra ella. L'ús de robots o qualsevol altre procés similar està prohibit: la infracció d'aquesta regla comporta l'eliminació del seu autor durant tota la durada del joc. Aquestes regles es poden consultar a www.tourisme-corbieres-minervois.com

ARTICLE 9. CANCEL·LACIÓ / MODIFICACIÓ DEL JOC
El país turístic de Corbières Minervois es reserva el dret de cancel·lar, posposar, ampliar, escurçar o modificar parcialment o totalment aquesta operació en cas de força major o en cas de circumstàncies excepcionals fora del seu control. Si al final del joc no s’han atorgat tots els premis, Le Pays Touristique Corbières Minervois es reserva el dret d’ampliar el joc. Qualsevol modificació del reglament serà objecte d’una modificació i informació per a alguns participants.

ARTICLE 10. DISPUTES I QUEIXES
En cas de controvèrsia o queixa relacionada amb la interpretació d’aquest reglament, sigui quin sigui el motiu, les sol·licituds s’han d’enviar en un termini màxim de dos mesos després del final del joc a la següent adreça: Pays Touristique Corbières Minervois, 24 boulevard Marx Dormoy, 11200 Lézignan-Corbières

ARTICLE 11. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Les dades personals recollides són necessàries per a l'organització del joc i l'assignació de premis als guanyadors. Estan destinats exclusivament al Pays Touristique Corbières Minervois en el marc del joc i no s'utilitzaran per a altres finalitats, excepte amb l'acord dels participants. D'acord amb la Llei de protecció de dades de 6 de gener de 1978, els participants tenen dret a accedir, rectificar i retirar les dades personals que els concerneixen, que poden exercir a: Pays Touristique Corbières Minervois, 2 Place des Vosges , 11200 Lézignan-Corbieres.

ARTICLE 12. LLEI APLICABLE
Aquestes regulacions estan subjectes a la legislació francesa